Disa udhëzime për mbjelljen e qepës (Arpagjikut)

0

Onion-Planting1

Mbjelljen duhet bërë sa më herët e më së voni deri në fund të marsit. Posa të kushtet atmosferike lejojnë, duhet të bëhet përgatitja e tokës për mbjelljen e arpaxhikut. Nga arpaxhiku, qepa mund të mbillet më herët në krahasim me mbjelljen e drejtpërdrejtë.

– Arpaxhiku cilësor, i shëndoshë dhe i kalibruar është parakusht për prodhim të suksesshëm
– Mbjellja e arpaxhikut: e mekanizuar ( me mbjellëse) ose me dorë në tokë të rrafshët ose në lehe.
– Distanca midis radhëve më së shpeshti është 30 cm, kurse na radhë 7-10 cm.
– Zakonisht mbillet rreth 500 – 800 kg/ha arpaxhik, por kjo varet nga madhësia dhe cilësia e kokrrave të arpaxhikut.
– Qepet e mbjella në këtë mënyrë, mbinë më herët dhe më parë e kryen vegjetacionin (gjysma e korrikut).